jyrki eitaustaa

Oletko huolestunut tamperelaisten työttömyydestä?

Työtä ja toimentuloa pitää olla tamperelaisilla. Liki viidennes tamperelaisista on työttömiä. Työllisyyden parantaminen on asetettava koko kaupungin tärkeimmäksi tavoitteeksi. Tampereen on luotava kasvun edellytykset uusille työpaikoille. Kaupungin elinkeinopolitiikan tulee säilyttää nykyiset yritykset Tampereella ja houkutella Tampereelle uusi yrityksiä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Tampereen yliopisto -kokonaisuus luo kaupunkiin menestymisen mahdollisuuksia.

Pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa työllisyydenhoidon kuntakokeilu mahdollistaa työllisyydenhoidon nopeat muutokset. Kaupungin tulee osoittaa kuntakokeilulle riittävästi varoja toteuttaa riittävästi työllisyydenhoidon erilaisia toimenpiteitä. Pitkäaikaistyöttömyys ratkaisemalla ratkeaa myös kaupungin talouden ongelmat, kun 20 miljoonan euron vuosittaiset sakkomaksut valtiolle jäävät toteutumatta. Kaupungin alihankkijat on sitoutettava työllistämään pitkäaikaistyöttömiä.

Miten kohennat tamperelaisten asumista?

Tamperelaisten on voitava asua kohtuullisin kustannuksin. Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja on oltava tarjolla riittävästi. Omistusasuntoja ja vuokra-asuntoja on rakennettava selvästi enemmän jotta myös omistusasuntojen hintakehitys saadaan tasaantumaan. Vanhojen kerrostaloalueiden (kuten Tammela, Kaleva, jne) tontinvuokria ei tule korottaa viime vuosien tapaan siten, että tontinvuokran osuus on 1000 euroa kerrostaloasuntoa kohti vuodessa. Omakotitalotonttien paremman saatavuuden ohella vuokrien tulee olla kohtuulliset. Kaupungin tontinvuokriin kohdistuva tuottotavoite lasketaan neljästä prosentista ensin kolmeen ja sitten kahteen prosenttiin. Tämä on mahdollista matalan korkotason aikana. Kiinteistövero tulee säilyä ennallaan tai sitä tulee laskea kuten muita asumisen kustannuksiin välillisesti vaikuttavia eriä. Lähiöiden uudistamista jatketaan ja vältetään eri kaupunginosien erilaistuminen esimerkiksi asukkaiden tulotason yms suhteen. Asunnottomuuden poistamista jatketaan.

Asuinalueiden eriytyminen on estettävä. Eri asumismuotoja on oltava tarjolla kaikilla asuinalueilla. Kaavoituksella ohjataan erityisesti perheasuntojen rakentamista ja parempaa saatavuutta. Lähiöiden palveluja kehitetään ja ylläpidetään laadukasta ja tasapuolista palveluverkkoa koko kaupungin alueella.

Miten rakennat Tamperetta?

Keskusta-alue Kalevan Puistotieltä Hämeenpuistoon tulee rakentaa nykyistä selvästi korkeampana eli 12-16 –kerroksisena. Muutoin tonttimaa ydinkeskustassa ei riitä tulevien vuosikymmenten tarpeisiin ja tonttimaan hinta kohoaa rajusti nostaen asumiskustannuksia tarpeettomasti. Esimerkkinä Technopoliksen kolme viisikerroksista rakennusta olisi voitu rakentaa kaksi kertaa korkeampina jolloin tontilla olisi edelleen tilaa lisärakentamiselle.

Ratikkalinjan tuntumaan ja rautatieaseman läheisyyteen tulee rakentaa asuntojen ohella myös toimistotorneja, joihin sijoittuu työpaikkoja hyvien julkisten yhteyksien päähän.

Koskinen kuva 1

Miten kehität kaupungin liikennettä?

Kaikilla kulkupeleillä keskustaan. Ydinkeskustaa on kehitettävä tasapuolisesti huomioiden eri liikennemuodot. Keskustaan tulee olla hyvät yhteydet niin yksityisautoilla, julkisella liikenteellä, polkupyörällä ja kävellen. Ratikka tarjoaa joukkoliikenteen kehittämiseen huimat mahdollisuudet. Polkupyöräilyä tulee tukea osoittamalla pyöräilyyn omia reittejä myös keskusta-alueella kuten Tammela-Rongankatu-Patosilta-Puutarhakatu. Sähköbussit korvaavat dieselbussit. Hämpin Parkkia laajennetaan Tammerkosken länsipuolelle.

Raitiotietä on jatkettava Härmälään ja Koilliskeskukseen, lähijunaliikennettä on lisättävä ja päärata perusparannettava. Kapasiteetin kasvattamiseksi ja nopeuden nostamiseksi Suomi-rata on toteutettava. Tampereen kansainvälistymisen parantamiseksi tavoitteena on myös suoran ja nopean junayhteyden avaaminen Tampereelta Pietariin. Lentoyhteydet Tampere-Pirkkalan kentältä tarvitaan 2-3 lentoliikenteen solmukohtaan (hubiin) toimivien jatkoyhteyksien järjestämiseksi.

Koskinen kuva 2

Miten tasapainotat kaupungin talouden?

Tampereen kaupungin talouden keskeisin ongelma on tulopohjan pettäminen. Tärkeintä on työllisyyden parantaminen. Nyt kaupunki maksaa valtiolle 20 miljoonaa euroa vuodessa pitkäaikaistyöttömien sakkomaksuja eli kaupungin tulee viipymättä toteuttaa pitkäaikaistyöttömille toimenpiteet, joilla sakkomaksut vältetään. Muiden menojen kasvua hillitään parantamalla tuottavuutta.

Mahdollistetaan yritysten kasvu ja kehittyminen. Investoinnit pidetään kohtuullisella, mutta riittävällä tasolla kaupungin kasvun ja kehityksen turvaamiseksi. Sopiva investointitaso lienee 100-150 miljoonaa vuodessa. Menokehitys pidetään maltillisena. Digitalisaatiota edistetään, hallintoa kevennetään edelleen ja kaupungin tarpeetonta tilaomaisuutta myydään.

Mitä mieltä olet Tampereen sosiaali- ja terveyspalveluista?

Hoitajamitoituksen pitää olla kunnossa. Asiakasmaksut eivät saa estää hoidon saantia. Sosiaali- ja terveyspalveluja ei tule siirtää yksityisten yritysten toteutettavaksi nykyistä enempää vaan niiden tehokkuutta ja kilpailukykyä on parannettava. Hatanpään sairaala on laadukas ja kustannustehokas sairaala, jonka erikoissairaanhoitoa ei tule yhdistää Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin. Mikäli toiminnot yhdistetään niin se nostaa erikoissairaanhoidon kustannuksia Tampereen kaupungille selvästi.

Päiväkotipaikkoja on lisättävä. Sairaille ja vanhuksille on turvattava kaikissa tilanteissa inhimilliset elinolot. Palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen laatua ja saatavuutta on parannettava kotihoidon rinnalla. Saattohoidon saatavuutta saattohoitokodeissa on laajennettava turvaamaan palvelun kohderyhmälle inhimilliset olot.

Koulutuksen merkitys?

Tampere tarvitsee nykyistä paremmat koulut. Oppilaiden eriarvoistumiskehitys on pysäytettävä. Subjektiivinen päivähoito-oikeus säilytetään ja ryhmäkokoja ei kasvateta. Koulujen ja päiväkotien lähialueiden liikenneturvallisuutta on parannettava. Sisäilmahaittojen poistamiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

Miten näet Tampereen ympäristön näkökulmasta?

Tampereesta hiilineutraali 2030 mennessä. Kasvihuonepäästöjä on vähennettävä 80 % verrattuna vuoden 1980 tilanteeseen. Uusiutuvien energiamuotojen käyttöä energiantuotannossa nostetaan 80 prosenttiin. Kehitetään kaupungin puistoja ja luontoalueita. Pääsy lähialueen luontoon on oltava jokaisen tamperelaisen saavutettavissa.

Millainen kulttuurikaupunki Tampere on?

Monipuolinen kulttuuritarjonta lisää Tampereen vetovoimaa. Liikunta- ja kulttuuripalvelut ovat keskeinen osa tamperelaisten hyvinvointia. Lasten ja nuorten harrastusten käyttömaksut poistetaan asteittain.

IMG 7235 taulu

Miksi sinua kannattaa äänestää?

Pystyn vaikuttamaan paremman Tampereen hyväksi. SDP Tampereen kunnallisjärjestön puheenjohtajana olen ollut mukana viimeiset kolme vuotta SDP:n kaupunginhallitusryhmän ja valtuustoryhmän kokouksissa eli tunnen ajankohtaiset kysymykset hyvin. Minulla on 30 vuoden kokemus ammattiyhdistysliikkeestä jäsenten etujen valvonnasta. Tällä hetkellä toimin työllisyydenhoidon tehtävissä pitkäaikaistyöttömien parissa. Lisäksi minulla on kokemusta mm. opiskelijoiden ja suolistotulehduspotilaiden edunvalvonnasta.

Pystyn ajattelemaan asioita tavallisen tamperelaisen näkökulmasta. Toimintatavoiltani olen määrätietoinen saavuttamaan tuloksia. En lähde mukaan vain napinpainajaksi vaan vaikuttajaksi.

Muita ajankohtaisia mielipiteitä

Pormestari tulee jatkossa valita suoralla vaalilla. Veronkorotus on parempi vaihtoehto kuin palvelujen ja sosiaalietuuksien leikkaus. Sähkölaitosta ei saa myydä. Kaupungin toimintoja ei saa enää yhtiöittää. Kaupungin tulee pääsääntöisesti tuottaa sote-palvelut itse eikä ostaa niitä yksityisiltä yrityksiltä.

Tampereen seutukunnan junaliikennettä pitää lisätä ja laajentaa siten, että esimerkiksi Tesomalta ja Vehmaisista on keskustaan säännöllinen junayhteys.

Kauppi-Niihama -alueelle Teiskontien varteen voidaan rakentaa terveydenhoidon ja terveysteknologian alan yrityksille toimitiloja. Ruotulan golf-kenttä voidaan ottaa asuinrakentamisen käyttöön ja jatkaa ratikkalinjaa Koilliskeskukseen.